Uitslag enquête zon- en windturbine zoekgebieden Haarlemmermeer De gemeente heeft de uitslag van de enquête over zon- en windenergie bekend gemaakt.

In de RES 1.0 staat hoe onze regio 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt in maart2021 al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij een overstap naar anders verwarmen wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte om zorgvuldig te werk te gaan.

Klik hier voor het volledige rapport vanaf de website Haarlemmeer .

Het gaat om zoekgebieden voor zonneakkers en windturbines:

Zoekgebied voor zonakkers van is ca 1000 hectare. De panelen gepland in carré-opstelling (vierkant) ligt rondom Schiphol en is vastgesteld in Raadsvoorstel: 2020.0000708.
Dit betekent dat in dit gebied gekeken mag worden naar zonneakkers groter dan 20 hectare. In de enquete hebben inwoners kunnen aangeven welke ruimtelijke randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de verdere ontwikkeling van zonneakkers. Naar verwachting zal tot 2030 gebruik worden gemaakt van ongeveer driehonderd hectare.

Zoekgebied windturbines ligt In het zuiden van Haarlemmermeer. Onderzocht wordt of er nog een 15 windturbines kunnen worden bijgeplaatst in de spoordiehoek. Deze zouden aanvullend zijn op de 8 windturbines die al staan in het zoekgebied tussen de A4 en ten oosten van de Hoofdvaart rondom de spoorlijn en snelwegen. Hierover is nog geen besluit genomen. De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn binnen het gebied om extra windturbines te
plaatsen. Deze zijn uitgewerkt in een vijftal mogelijke scenario's, maar nog niet bekend gemaakt. Eerder is afgesproken dat hierin ook het scenario 'behoud huidige situatie' is meegenomen.

Enkele cijfers: • 90.000 mensen zijn via sociale media en 25.000 via gemeentelijke kanalen bereikt.

• 30.000 inwoners kregen een brief van de gemeente.

• Er zijn twee chatsessies gehouden waaraan totaal 96 mensen hebben deel genomen.

• Een informatiefilmpje dat uitgebreid uitleg gaf over het proces en de gezamenlijke opgave is 550 keer bekeken.

• 3805 mensen hebben enquête ingevuld waarvan 15 schriftelijk en 130 uit buurtgemeenten.

• 3805 is 12,7% van 30.000 (mensen die een brief van de gemeente hebben gekregen).

• (3255 mensen hebben de enquête ingevuld zonder het begeleidende informatiefilmpje te hebben bekeken)

• Van de direct in de omgeving wonende geeft 67-89% er de voorkeur aan om de huidige situatie te handhaven en geen windturbines te plaatsen.

• Van de (719) Vennepers vindt 91% behoud van biodiversiteit, 81% slagschaduw 79% vliegveiligheid, en 90% hinder van geluid belangrijk.

• Zeven op de tien inwoners vinden duurzame energie zeer belangrijk tot belangrijk(73%)

Het college van B&W stelt: gegeven de uitkomsten van de opiniepeiling , de zaken die nog uitgezocht moeten worden en om verder in gesprek te gaan met de inwoners en betrokken partijen in het (windturbine) zoekgebied overweegt het college de raad voor te stellen nu géén zoekgebied aan te wijzen maar dit verder uit te werken naar RES 2.0. 21 maart 2021 DorpsraadNieuwVennep.nl